12,988 Reputation

10 yesterday
40 2 days ago
10 Dec 5
10 Dec 2
10 Nov 25
20 Nov 23
50 Nov 22
10 Oct 30
10 Oct 28
-10 Oct 8
10 Sep 29
80 Sep 18
90 Sep 17
200 Sep 16
130 Sep 15
20 Sep 14
10 Sep 13
10 Sep 9
20 Sep 8
20 Sep 7
15 Sep 2
30 Aug 30
10 Aug 24
10 Aug 22
10 Aug 21
20 Aug 20
20 Aug 17
90 Aug 16
110 Aug 15
20 Aug 12